Designed by: Mohammad Khojasteh 2011

تیم انجام زیرنویس از ماهرترین افراد این رشته تشکیل شده که زیرنویس فیلم را به صورت حرفه ای و تخصصی انجام می دهند

ترجمه به تمامی زبانهای زنده دنیا توسط متخصصین مجرب

زیرنویس یک فیلم کامل حداکثر سه روز کاری

Order
Price

زیرنویس فیلم, زیرنویس تخصصی, زیرنویس زدن ,زدن زیرنویس ,زیرنویس جشنواره , تیم زیرنویس , خدمات زیرنویس, ترجمه و زیرنویس, سفارش زیرنویس, ارسال جشنواره, zirnevis, زیرنویس دقیقه ای, قیمت زیرنویس